• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Để việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do COVID-19 được kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch và hạn chế tụ tập đông người thì từ ngày 12/5/2020, doanh nghiệp, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Mời Quý thành viên cùng theo dõi chi tiết thủ tục nộp hồ sơ online cho doanh nghiệp qua bài viết sau.Để việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do COVID-19 được kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch và hạn chế tụ tập đông người thì từ ngày 12/5/2020, doanh nghiệp, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Mời Quý thành viên cùng theo dõi chi tiết thủ tục nộp hồ sơ online cho doanh nghiệp qua bài viết sau.
Dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, gồm 6 gói hỗ trợ cụ thể:
- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương;
- Hỗ trợ người lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động;
- Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho Doanh nghiệp;
- Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân;
- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;
- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quy trình thực hiện thủ tục chi tiết như sau:
Doanh nghiệp sử dụng USB ký số hoặc Sim ký số của doanh nghiệp để đăng nhập tài khoản tại trang web: Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Doanh nghiệp chọn trường “Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”

 

Sau đó, doanh nghiệp lựa chọn một trong 6 gói hỗ trợ mà doanh nghiệp muốn thực hiện.

 

Doanh nghiệp upload đầy đủ những hồ sơ cần thiết trong gói hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Sau đó, lựa chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

Kiểm tra lại hồ sơ đã nộp và xem tiến trình xử lý hồ sơ.

 

Cuối cùng, doanh nghiệp đợi phản hồi giải quyết hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền và thực hiện bổ sung hồ sơ nếu được yêu cầu.

Nguồn: Thư viện pháp luật

social