• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Tổng hợp toàn bộ hành vi vi phạm về hóa đơn và mức phạt theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

STT

Hành vi vi phạm

Hình phạt

01

Không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức in in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hóa đơn của người đại diện theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

02

Đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

- Buộc hủy hóa đơn.

03

Đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

- Buộc hủy hóa đơn.

04

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 01 đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định/

Cảnh cáo

05

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 06 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ

Cảnh cáo

06

In hóa đơn đặt in mà không ký hợp đồng in bằng văn bản.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

07

Báo cáo về việc in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 06 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

08

Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

- Buộc hủy các sản phẩm in, hóa đơn.

09

Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định in hóa đơn.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

10

Không khai báo việc làm mất hóa đơn trước khi giao cho khách hàng.

11

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

12

In hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

- Đình chỉ hoạt động in hóa đơn từ 01 tháng đến 03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

- Buộc hủy các sản phẩm in, hóa đơn.

13

Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng.

- Buộc hủy hóa đơn và nộp lại số tiền bất hợp pháp thu được.

14

Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng đặt in hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác.

15

Cho, bán hóa đơn mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

- Buộc hủy hóa đơn và nộp lại số tiền bất hợp pháp thu được.

16

Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đầu sử dụng hóa đơn với tên mới.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

17

Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

18

Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng.

19

Lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuc phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhận biết để điều chỉnh những tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

- Buộc thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

20

Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

21

Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đầu sử dụng hóa đơn với tên mới.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

22

Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

23

Không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đã khai, nộp thuế hoặc chưa đến kỳ kê khai, nộp thuế theo quy định.

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng.

- Buộc thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

24

Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

Cảnh cáo

25

Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyền (dùng quyền có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyển có số thứ tự nhỏ hơn) và tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyền hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn

Cảnh cáo

26

Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kế khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

Cảnh cáo

27

Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

28

Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

29

Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (trừ trường hợp có tình tiết giảm nhẹ).

30

Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (Trừ trường hợp “không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế”).

31

Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (trừ trường hợp “Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyền (dùng quyền có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyển có số thứ tự nhỏ hơn) và tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyền hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn”).

32

Lập hóa đơn ghi ngày trên hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

33

Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (trừ trường hợp “Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kế khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế”).

- Buộc lập hóa đơn theo quy định khi người mua có yêu cầu.

34

Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế hoặc trước ngày cơ quan thuế chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

35

Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

36

Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

37

Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (trừ trường hợp “Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”).

- Buộc lập hóa đơn theo quy định khi người mua có yêu cầu.

38

Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ.

Cảnh cáo

39

khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng (trừ trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt cảnh cáo).

40

Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 06 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

41

Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 06 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

42

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.

Cảnh cáo.

43

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.

Cảnh cáo.

44

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

45

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

46

Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

47

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ (Không bao gồm các trường hợp số 42, 43, 44, 45, 46).

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

48

Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

Cảnh cáo

49

Hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

50

Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng, không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

- Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn.

51

Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định (Không bao gồm trường hợp số 48).

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

52

Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

53

Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

- Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn.

54

Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

- Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn.

55

Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

- Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn.

56

Hủy, tiêu hủy hóa đơn không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

57

Tiêu hủy hóa đơn không đúng các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

 

58

Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn (Không bao gồm trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế miễn giảm nhưng khi cơ quan thuế phát hiện người mua chứng minh được lỗi vi phạm thuộc về bên bán và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ và trường hợp sử dụng với mục đích làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế miễn giảm).

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

- Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

59

Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

Cảnh cáo

60

Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định (không bao gồm trường hợp số 59).

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

61

Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị xử phạt.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

- Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn.

62

Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

63

Nộp thông bảo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

64

Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

65

Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn.

66

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

67

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

68

Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

- Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

69

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

70

Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

71

Cung cấp phần mềm hóa đơn tự in không đảm bảo nguyên tắc hoặc khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định của pháp luật về hóa đơn.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

72

Cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử không đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Nguồn Thư viện pháp luật

social