• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Sau đây, Pháp lý khởi nghiệp xin gửi đến quý thành viên một số lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu về vốn mới được phép kinh doanh.

 

AN NINH QUỐC PHÒNG

1

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam

Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ)

Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

CÔNG THƯƠNG

2

Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

10 tỷ VNĐ

Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP

3

Sở Giao dịch hàng hóa

150 tỷ VNĐ

Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

4

Thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa

Thành viên môi giới

5 tỷ VNĐ

Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

Thành viên kinh doanh

75 tỷ VNĐ

Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

5

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

Ký quỹ 7 tỷ VNĐ

Điều 25 Nghị định 69/2018/NĐ-CP

6

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Ký quỹ 7 tỷ VNĐ

Điều 24 Nghị định 69/2018/NĐ-CP

7

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Ký quỹ 10 tỷ VNĐ

Điều 23 Nghị định 69/2018/NĐ-CP

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

8

Thành lập trường đại học tư thục

Vốn đầu tư tối thiểu 1000 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường)

Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

9

Thành lập Phân hiệu trường đại học tư thục

Vốn đầu tư tối thiểu 250 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu)

Điều 91 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

10

Thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục

Vốn đầu tư tối thiểu 100 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất)

Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

11

Thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

Vốn đầu tư tối thiểu 50 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất)

Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

12

Thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập cơ sở giáo dục mầm non

Suất đầu tư ít nhất là 30 triệu VNĐ/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP

Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông

Suất đầu tư ít nhất là 50 triệu VNĐ/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư không thấp hơn 50 tỷ đồng

Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

Suất đầu tư ít nhất là 20 triệu VNĐ/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

Thành lập cơ sở giáo dục đại học

Tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ VNĐ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động

Mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định nêu trên

13

Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài

Vốn đầu tư tối thiểu là 250 tỷ VNĐ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP

GIAO THÔNG VẬN TẢI

14

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Khai thác đến 10 tàu bay

300 tỷ VNĐ

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP

Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay

600 tỷ VNĐ

Khai thác trên 30 tàu bay

700 tỷ VNĐ

15

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

200 tỷ VNĐ

Khoản 14 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP

16

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng

Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách

30 tỷ VNĐ

Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa

Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu

17

Kinh doanh hàng không chung

100 tỷ VNĐ

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP

18

Kinh doanh vận tải biển quốc tế

05 tỷ VNĐ

Điều 3 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

19

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

Ký quỹ 02 tỷ VNĐ

Điều 5 Nghị định 29/2019/NĐ-CP

20

Kinh doanh dịch vụ việc làm

Ký quỹ 300 triệu VNĐ

Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP

21

Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

05 tỷ VNĐ

Điều 3 Nghị định 143/2016/NĐ-CP

Trường trung cấp

50 tỷ VNĐ

Trường cao đẳng

100 tỷ VNĐ

22

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

5 tỷ VNĐ

Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP

NGÂN HÀNG

23

Ngân hàng

NHTM

3000 tỷ VNĐ

Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP

NH chính sách

5000 tỷ VNĐ

NH hợp tác xã

3000 tỷ VNĐ

Chi nhánh NH nước ngoài

15 triệu USD

24

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Công ty tài chính

500 tỷ VNĐ

Công ty cho thuê tài chính

150 tỷ VNĐ

25

Tổ chức tài chính vi mô

05 tỷ VNĐ

26

Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

50 tỷ VNĐ

Điều 15 Nghị định 101/2012/NĐ-CP

27

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

30 tỷ VNĐ

Điều 9 Nghị định 57/2016/NĐ-CP

28

Hoạt động mua, bán vàng miếng

Doanh nghiệpDoanh nghiệp

100 tỷ VNĐ

Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP

Tổ chức tín dụng

3.000 tỷ VNĐ

TÀI CHÍNH

29

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

(Doanh nghiệpchi nhánh nước ngoài)

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

350 tỷ VNĐ

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

250 tỷ VNĐ đối với chi nhánh nước ngoài

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

400 tỷ VNĐ

300 tỷ VNĐ đối với chi nhánh nước ngoài

30

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe

600 tỷ VNĐ

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí

800 tỷ VNĐ

Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí

1000 tỷ VNĐ

31

Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe

300 tỷ VNĐ

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

32

Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài

Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ

Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Điều 91 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ

Tổng tài sản tối thiểu tương đương 100 triệu đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

33

Kinh doanh tái bảo hiểm

Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

400 tỷ VNĐ

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

700 tỷ VNĐ

Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

1100 tỷ VNĐ

34

Kinh doanh môi giới bảo hiểm

Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm

04 tỷ VNĐ

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm

08 tỷ VNĐ

35

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

10 tỷ VNĐ

Điều 32 Nghị định 18/2005/NĐ-CP

36

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

200 tỷ VNĐ

Khoản 6 Điều 1 Nghị định 175/2016/NĐ-CP

37

Kinh doanh chứng khoán

(Áp dụng đối với công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam)

Môi giới chứng khoán

25 tỷ VNĐ

Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Tự doanh chứng khoán

50 tỷ VNĐ

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

165 tỷ VNĐ

Tư vấn đầu tư chứng khoán

10 tỷ VNĐ

Kinh doanh chứng khoán

(Áp dụng đối với công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam)

25 tỷ VNĐ

Ngân hàng thanh toán

10.000 tỷ VNĐ

Điều 166 Nghị định 86/2016/NĐ-CP

38

Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

15 tỷ VNĐ

Điều 11 Nghị định 88/2014/NĐ-CP

 

39

Dịch vụ kiểm toán (chỉ đối với Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài)

5 tỷ VNĐ

Điều 5 Nghị định 17/2012/NĐ-CP

 

40

Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới

Vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ

Điều 11 Nghị định 17/2012/NĐ-CP

 

41

Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino

Vốn đầu tư tối thiểu của dự án là 02 tỷ đô la Mỹ

Điều 23 Nghị định 03/2017/NĐ-CP

 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

42

Nhập khẩu phế liệu

Ký quỹ theo Điều 58 Nghị định 38/2015/NĐ-CP

Điều 56 Nghị định 38/2015/NĐ-C

 

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

43

Cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg

Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh

02 tỷ VNĐ

Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP

 

Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế

05 tỷ VNĐ

 

44

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất

Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông

Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: 5 tỷ VNĐ

Điều 19 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

 

Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 30 tỷ VNĐ

 

Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ VNĐ

 

Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông

Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ VNĐ

 

Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 300 tỷ VNĐ

 

45

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất

Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện

20 tỷ VNĐ

Điều 20 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

 

Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn

thông di động ảo).

300 tỷ VNĐ

 

Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện

500 tỷ VNĐ

 

46

Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh

30 tỷ VNĐ

Điều 21 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

 

47

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn"

Ký quỹ tối thiểu là 50 triệu VNĐ

Hợp đồng nhà đăng ký tên miền ".vn" (ban hành kèm theo Quyết định 671/QĐ-BTTTT).

 

48

Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Ký quỹ không dưới 5 (năm) tỷ VNĐ

Điều 13 Nghị định 130/2018/NĐ-CP

 

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

49

Sản xuất phim

200 triệu VNĐ

Điều 3 Nghị định 142/2018/NĐ-CP

 

50

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Ký quỹ 250 triệu VNĐ

Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP

 

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài

Ký quỹ 500 triệu VNĐ

 

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài

Ký quỹ 500 triệu VNĐ

 

51

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

100 triệu VNĐ

Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP

 

XÂY DỰNG

 

52

Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản

20 tỷ VNĐ

Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP

 

 

Nguồn: Thư viện pháp luật

 

 

 

social