• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hưởng nhiều hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước.

1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2007 thì doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

- Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

- Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

2. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Đơn vị hỗ trợ: Sở Kế hoạch và Đầu tư (khoản 1 Điều 15 Nghị định 80/2021/NĐ-CP).

Nội dung hỗ trợ: tư vấn, hướng dẫn miễn phí hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp về:

- Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp;

- Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

Hình thức gửi đề nghị hỗ trợ:

- Trực tiếp;

- Trực tuyến.

Hồ sơ đề nghị:

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

- Bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

3. Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì gửi đề nghị tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh còn được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Điều 16 Nghị định 80/2021/NĐ-CP).

4. Hỗ trợ các chính sách về thuế

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 80/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán.

Đơn vị hỗ trợ: Sở Tài chính.

Thời hạn hỗ trợ: 03 năm kể từ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh còn được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (Điều 18 Nghị định 80/2021/NĐ-CP).

 

Nguồn: Thư viện pháp luật

social