• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Trong một số trường hợp đặc biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh sẽ phải ngừng sử dụng HĐĐT. Vậy trong trường hợp nào các chủ thể nói trên ngừng sử dụng hóa đơn điện tử và trình tự thực hiện ra sao? 

1. Các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì các đối tượng sau đây ngừng sử dụng hóa đơn điện từ có mã của cơ quan thuế, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

(1) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là “Doanh nghiệp”) chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

(2) Doanh nghiệp thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

(3) Doanh nghiệp thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;

(4) Doanh nghiệp có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

(5) Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

(6) Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

(7) Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập để thực hiện mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn điện tử để trốn thuế dựa trên kết qua thanh tra, kiểm tra thì cơ quan thuế ban hành quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, doanh nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi thông báo đến người nộp thuế đề nghị giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử nếu người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân khác;

- Bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi không có đủ điều kiện kinh doanh.

Bước 2: Người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo. Người nộp thuế có thể đến cơ quan thuế giải trình trực tiếp hoặc bổ sung thông tin, tài liệu hoặc bằng văn bản.

Bước 3: Người nộp thuế tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử; giải trình bổ sung hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể:

- Tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử nếu người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu đầy đủ và chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật.

- Tiếp tục bổ sung thông tin, tài liệu nếu thông tin tài liệu mà người nộp thuế đã giải trình không chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật. Thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo.

- Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu hết thời hạn theo thông báo mà người nộp thuế không giải thích, bổ sung thông tin, tài liệu.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Nguồn : Thư Viện Pháp Luật

social