• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

*So với quy định hiện hành của LDN 2014, việc xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt được sửa đổi, bổ sung theo LDN 2020 như sau:

Không có mô tả.

 

>> TRƯỜNG HỢP ĐÃ SỬA ĐỔI THEO QUY ĐỊNH (ĐIỂM KHÁC BIỆT ĐƯỢC TÔ ĐẬM) <<

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 (MỚI)

Theo Khoản 2 Điều 54 LDN 2014: Trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.

Theo Khoản 3 Điều 53 LDN 2020: Trường hợp thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người đại diện.

 

Theo Khoản 5 Điều 54 LDN 2014: Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty.

Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận

 

Theo Khoản 6 Điều 53 LDN 2020: Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:

a) Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty;

b) Người được tặng cho không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

 

 

>> TRƯỜNG HỢP BỔ SUNG THÊM VÀO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 <<

  • Theo Khoản 8 Điều 53 LDN 2020: Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.
  • Theo Khoản 9 Điều 53 LDN 2020: Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định hoặc thành viên công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của công ty thì thành viên đó không được hành nghề, làm công việc đã bị cấm tại công ty đó hoặc công ty tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án.

*Kết luận: Bài viết đã câp nhật những thay đổi, bổ sung của Luật Doanh Nghiệp 2020 so với Luật Doanh Nghiệp 2014. Hi vọng sẽ bổ sung cho mọi người thêm thông tin hữu ich. 

Nguồn: Sưu tầm

social