• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Từ ngày 25/10/2022, quyết đinh 812/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi sẽ có sự thay đổi như sau:

1. Tăng trần lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng
Kể từ ngày 23/9/2022, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là 0,5%/năm áp dụng theo Quyết định 1607/QĐ-NHNN.

Tuy nhiên, từ ngày 25/10/2022 khi Quyết định 1812/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là 1%/năm (như vậy, trần lãi suất mới với trường hợp này tăng 100%).

2. Tăng trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng
- Trước đây, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng là 5,0%/năm. Tuy nhiên, từ ngày 25/10/2022 mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng là 6,0%/năm (như vậy, trần lãi suất mới với trường hợp này tăng 20%).

- Trước đây, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô là 5,5%/năm. Tuy nhiên, từ ngày 25/10/2022, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô là 6,5%/năm (như vậy, trần lãi suất mới với trường hợp này tăng 18%).

3. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 06 tháng trở lên
Đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng trở lên, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 07/2014/TT-NHNN. Cụ thể, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất bằng đồng Việt Nam đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên của tổ chức và cá nhân trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

4. Một số lưu ý liên quan đến lãi suất tiền gửi tiết kiệm
- Lãi suất tối đa đối với tiền gửi tại quy định nêu trên bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức, áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ.

- Tổ chức tín dụng niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghiêm cấm tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày 25/10/2022, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định 1812/QĐ-NHNN.

Lưu ý: Quyết định 1812/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2022 và thay thế Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Nguốn : Thư Viện Pháp Luật 

social