• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

 

Việc bỏ sót hóa đơn đầu vào trong khi kê khai thuế là có thể xảy ra nếu không được rà soát cẩn trọng gây rủi ro cho doanh nghiệp. Vậy khi đó kế toán cần làm gì, kê khai điều chỉnh như thế nào? Hãy cùng HTDNV GROUP tham khảo bài viết dưới đây nhé

1. Những quy định về kê khai đầu vào bị bỏ sót

Để biết cách kê khai hóa đơn mua vào chính xác và kê khai điều chỉnh sai sót được đúng theo quy định về các quy định này trong các văn bản pháp luật trước, các bạn hãy xem một số văn chúng ta cần đi tìm hiểu bản pháp lý quy định về vấn đề này như sau:

– Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14: Căn cứ theo Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

 

“Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

 

2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

 

3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;

b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

…”

 

– Nghị định số 126/2020/NĐ-CP: Căn cứ theo khoản 4 Điều 7 NĐ 126/2020/NĐ-CP quy định:

 

“4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

 

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

 

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.”

– Tham khảo Công văn số 3059/TCT-KK ngày 18/8/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào: 

“Trường hợp Công ty kê khai bổ sung một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh từ tháng 01/2021 đến tháng 09/2021) vào kỳ tính thuế tháng 10, tháng 11/2021 trước khi Cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại tại sở người nộp thuế thì thực hiện kê khai theo quy định điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP”.

– Tham khảo Công văn số 2397/CTBNI-KKKTT ngày 27/06/2023 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót:

 “Trường hợp công ty phát hiện các hóa đơn đầu vào các tháng trước chưa kê khai thì công ty được khai bổ sung khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 47, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP”.

Ví dụ trong Công văn số 2397/CTBNI-KKKTT:

+ Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 9/2022 vào tờ khai tháng 9/2022.

+  Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bó sót tháng 12/2022 vào tờ khai tháng 12/2022.

+ Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 1/2023 vào tờ khai tháng 1/2023.

Cụ thể:

– Đối với hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh trước khi áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC) thì nếu phát hiện ra trước thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC thì có thể kê khai bổ sung vào kỳ phát hiện ra những hóa đơn bỏ sót đó.

 

Ví dụ 1: Tháng 12/2021 Công ty Thành Phát phát hiện bỏ sót hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 06/2021 hóa đơn này đang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP nên công ty sẽ kê khai bổ sung vào tháng Tháng 12/2021.

– Đối với hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh sau khi áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC) thì nếu phát hiện sai sót thì kê khai bổ sung vào đúng kỳ phát sinh hóa đơn bỏ sót đó.

 

Ví dụ 2: Tháng 6/2023 Công ty Thành Phát phát hiện bỏ sót hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 01/2023 hóa đơn này đang áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC nên công ty sẽ kê khai bổ sung vào tháng Tháng 01/2023.

 

Lưu ý theo thực tế hiện nay trong việc sử dụng hóa đơn điện tử

Trên hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục thuế hiện nay doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC bao gồm cả đầu ra và đầu vào hàng tháng tại trang web: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/, do đó:

+ Cơ quan thuế đã nắm được thông tin chi tiết về tên người mua, người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá thành tiền…

+ Tạo điều kiện thuận tiện để Cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có thể ứng dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn, AI… vào công tác quản lý. Việc đối chiếu, so sánh số liệu, kiểm tra giám sát được thuận lợi nhanh chóng và ngày càng đạt độ chính xác cao.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “Quy định mới về kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót năm 2023”. HTDNV GROUP hy vọng rằng qua bài viết sẽ giúp các bạn và quý doanh nghiệp hiểu rõ và biết cách kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót chính xác, đúng theo quy định của Luật thuế, tránh bị phạt do sơ xuất hoặc thiếu sót.

Theo AMIS

social