• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

 

Căn cứ điểm 2a khoản 2 tiểu mục I Mục B Phụ lục 02 Tài liệu hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn 1483/TCT-KK năm 2023, việc tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế theo mã định danh tại các ứng dụng eTax đối với người nộp thuế được hướng dẫn như sau:

Bước 1: Người nộp thuế (NNT) đăng nhập vào hệ thống eTax dành cho doanh nghiệp (trang thông tin https://thuedientu.gdt.gov.vn), chọn chức năng “Tra cứu”, chọn tiếp “Thông tin nghĩa vụ”

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu nghĩa vụ thuế với các thông tin:

- Mục I: Các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, được miễn giảm, được xóa nợ, được hoàn, đã hoàn, còn được hoàn.

Bao gồm các thông tin sau:

+ Thông tin “Cơ quan thu”: hiển thị cơ quan thu tương ứng với dòng dữ liệu.

+ Thông tin “Chương”: hiển thị mã chương tương ứng với dòng dữ liệu.

+ Thông tin “Tiểu mục”: hiển thị theo mã tiểu mục - tên tiểu mục (nội dung kinh tế).

+ Thông tin “Loại tiền”: hiển thị loại tiền tương ứng với dòng dữ liệu.

+ Thông tin “Phải nộp”: hiển thị số tiền phải nộp phát sinh từ tờ khai của NNT, thông báo tính thuế của cơ quan thuế, số thuế thu hồi hoàn theo tờ khai bổ sung của NNT, số phải nộp do cơ quan thuế điều chỉnh theo tra soát, đối chiếu của NNT, tiền chậm nộp do cơ quan thuế tính, số thuế phải nộp theo phiếu chuyển nghĩa vụ thuế.

+ Thông tin “Phải nộp theo truy thu, xử phạt”: hiển thị số tiền phải nộp phát sinh theo các quyết định truy thu, xử phạt của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Thông tin “Đã nộp”: hiển thị số đã nộp vào ngân sách Nhà nước trên chứng từ nộp tiền của NNT, chứng từ hoàn kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước (phần bù trừ).

+ Thông tin “Còn phải nộp”: hiển thị số tiền còn phải nộp theo kết quả xử lý nghĩa vụ NNT của cơ quan thuế đến thời điểm NNT tra cứu.

+ Thông tin “Nộp thừa/Tạm nộp”: hiển thị số tiền nộp thừa/tạm nộp theo kết quả xử lý nghĩa vụ NNT của cơ quan thuế đến thời điểm NNT tra cứu.

+ Thông tin “Được miễn, giảm”: hiển thị số tiền được miễn, giảm theo quyết định của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền.

+ Thông tin “Được xóa nợ”: hiển thị số tiền thuế, tiền chậm nộp, thu khác được xóa theo quyết định của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền.

+ Thông tin “Được hoàn”: hiển thị số tiền được hoàn nộp thừa và hoàn khấu trừ theo pháp luật thuế.

+ Thông tin “Được hoàn nộp thừa”: hiển thị số tiền được hoàn trên quyết định hoàn trả, hoàn kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế ban hành.

+ Thông tin “Được hoàn khấu trừ”: hiển thị số tiền được hoàn trên quyết định hoàn khấu trừ, hoàn kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế ban hành.

+ Thông tin “Đã hoàn”: hiển thị số tiền đã được KBNN hoàn thành chi trả cho NNT hoặc hoàn kiêm bù trừ thu NSNN.

+ Tông tin “Còn được hoàn”: hiển thị số tiền được hoàn theo quyết định nhưng đang trong thời gian chờ KBNN chi trả theo quy định.

- Mục II: Các khoản còn phải nộp, nộp thừa, còn được hoàn đã được ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

Hệ thống hiển thị theo Nhóm: A- Các khoản còn phải nộp, B- Các khoản thuế tạm nộp/đã nộp, C - Các khoản thuế được hoàn và chi tiết từng dòng dữ liệu, bao gồm:

- Thông tin “Thứ tự thanh toán”: hiển thị thứ tự thanh toán của khoản phải nộp.

- Thông tin “Cơ quan thu”: hiển thị tên cơ quan thuế nơi phát sinh khoản phải nộp hoặc đã nộp/tạm nộp hoặc còn được hoàn.

- Thông tin “Số tham chiếu”: hiển thị số tham chiếu của chứng từ nộp tiền (nếu có).

- Thông tin “ID khoản phải nộp”: hiển thị mã ID khoản phải nộp.

- Thông tin “Số quyết định/Số thông báo”: hiển thị Số quyết định/ Số thông báo của khoản thuế (nếu có).

- Thông tin “Kỳ thuế”: hiển thị kỳ thuế tương ứng với loại nghĩa vụ.

- Thông tin “Ngày quyết định/ Ngày thông báo”: hiển thị Ngày quyết định/ Ngày thông báo tương ứng loại nghĩa vụ.

- Thông tin “Tiểu mục”: hiển thị theo mã tiểu mục - tên tiểu mục (nội dung kinh tế).

- Thông tin “Số tiền”: hiển thị số tiền tương ứng với loại nghĩa vụ.

- Thông tin “Loại tiền”: hiển thị loại tiền tương ứng với số tiền.

- Thông tin “Mã chương”: hiển thị mã chương tương ứng với loại nghĩa vụ.

- Thông tin “ĐBHC”: hiển thị theo mã - tên địa bàn hành chính nơi phát sinh nghĩa vụ.

- Thông tin “Hạn nộp/Ngày chứng từ”: hiển thị hạn nộp đối với khoản còn phải nộp, hiển thị ngày nộp thuế đối với khoản đã nộp/tạm nộp.

- Thông tin “Số tiền đã nộp tại NHTM”: hiển thị số tiền đã được ngân hàng thông báo nộp thành công đối với chứng từ đã nộp.

- Thông tin “Trạng thái”: hiển thị trạng thái của từng dòng nghĩa vụ.

- Thông tin “Gợi ý xử lý”: hiển thị các nút tích chọn □ để NNT lựa chọn, bao gồm:

+ Nộp thuế đối với các khoản còn phải nộp.

+ Hoàn kiêm bù trừ đối với các khoản đã nộp.

+ Bù trừ cho MST khác đối với các khoản đã nộp.

+ Tra soát đối với các khoản phải nộp, đã nộp, còn được hoàn.

 

Bước 2: Sau khi đã tích chọn gợi ý (NNT được tích chọn 1 hoặc nhiều khoản có cùng gợi ý), NNT nhấn “Tiếp tục”.

Hệ thống giao diện đến các chức năng lập Giấy nộp tiền vào NSNN hoặc lập hồ sơ đề nghị tra soát hoặc lập hồ sơ đề nghị xử lý bù trừ khoản nộp thừa hoặc chức năng lập hồ sơ đề nghị hoàn kiêm bù trừ thu NSNN tương ứng với gợi ý NNT đã chọn; đồng thời tự động hiển thị các thông tin nghĩa vụ tương ứng tại các giao diện, NNT không phải nhập lại.

Hướng dẫn tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế theo mã định danh tại ứng dụng eTax đối với người nộp thuế?

Tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế theo mã định danh tại eTax phân hệ dành cho cá nhân như thế nào?

Theo nội dung tại điểm 2b khoản 2 tiểu mục I Mục B Phụ lục 02 Tài liệu hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn 1483/TCT-KK năm 2023, việc tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế theo mã định danh tại eTax phân hệ dành cho cá nhân được thực hiện như sau:

 

Bước 1: NNT đăng nhập hệ thống thuế điện tử eTax (trang thông tin https://thuedientu.gdt.gov.vn) phân hệ cá nhân bằng tài khoản đã đăng ký, chọn chức năng “Tra cứu”, chọn tiếp “Tra cứu nghĩa vụ thuế”

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu nghĩa vụ thuế với các thông tin:

- Mục I: Các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, được miễn giảm, được xóa nợ, được hoàn, đã hoàn, còn được hoàn.

- Mục II: Các khoản còn phải nộp, nộp thừa, còn được hoàn đã được ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế

Bước 2: Trường hợp NNT tích chọn gợi ý (NNT được tích chọn 1 hoặc nhiều khoản có cùng gợi ý), NNT nhấn “Tiếp tục”.

Hệ thống giao diện đến các chức năng lập Giấy nộp tiền vào NSNN hoặc lập hồ sơ đề nghị xử lý bù trừ khoản nộp thừa hoặc lập hồ sơ đề nghị tra soát/chức năng lập hồ sơ đề nghị hoàn kiêm bù trừ thu NSNN (khi được nâng cấp bổ sung trong thời gian tới) tương ứng với gợi ý NNT đã chọn; đồng thời tự động hiển thị các thông tin nghĩa vụ tương ứng tại các giao diện, NNT không phải nhập lại.

Cách tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế theo mã định danh tại eTax mobile ra sao?

Cách tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế theo mã định danh tại eTax mobile được hướng dẫn cụ thể tại điểm 2c khoản 2 tiểu mục I Mục B Phụ lục 02 Tài liệu hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn 1483/TCT-KK năm 2023. Cụ thể như sau:

 

Bước 1: NNT đăng nhập eTax Mobile và chọn chức năng “Tra cứu nghĩa vụ thuế”, chọn tiếp “Tất cả nghĩa vụ thuế”.

- Trường hợp NNT đăng nhập bằng mã số thuế 10 số, hệ thống hiển thị màn hình gồm các thông tin:

+ Thông tin “Mã số thuế”: hiển thị mã số thuế đăng nhập, không cho sửa.

+ Thông tin “Mã số thuế địa điểm kinh doanh”: Để trống, NNT nhập MST địa điểm kinh doanh để tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế của địa điểm kinh doanh. NNT nhấn “Tra cứu”, hệ thống chuyển tiếp Bước 2.

- Trường hợp NNT đăng nhập bằng mã địa điểm kinh doanh, hệ thống hiển thị màn hình tra cứu tại Bước 2.

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả tra cứu nghĩa vụ thuế với các thông tin:

- Mục I: Các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, được miễn giảm, được xóa nợ, được hoàn, đã hoàn, còn được hoàn. Tại Mục I, hệ thống hiển thị các thông tin sau: Cơ quan thu, Chương, Tiểu mục.

NNT nhấn xem thông tin chi tiết. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết bao gồm các thông tin tương tự tại ứng dụng eTax phân hệ dành cho tổ chức, doanh nghiệp.

- Mục II: Các khoản còn phải nộp, nộp thừa, còn được hoàn đã được ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế. Hệ thống hiển thị các thông tin sau: thứ tự thanh toán, Cơ quan thu, loại nghĩa vụ, Tiểu mục, Số tiền, Gợi ý xử lý.

NNT nhấn xem thông tin chi tiết. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết bao gồm các thông tin tương tự tại ứng dụng eTax phân hệ dành cho tổ chức, doanh nghiệp.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 1483/TCT-KK năm 2023

Theo TVPL

social