• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Sau đây là những điểm mới nổi bật của 11 Luật, Bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021:

1. Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019 có nhiều nội dung mới nổi bật có thể kể đến như:

- Chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động.

- Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do.

- NSDLĐ phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả lương qua ngân hàng…

2. Luật Chứng khoán 2019

Luật chứng khoán 2019 có một số quy định mới nổi bật sau đây:

Thứ nhất, Thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Thứ hai, Bổ sung hành vi bị cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đơn cử như:

Thứ ba, Phải niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn sau khi kết thúc đợt chào bán

Thứ tư, Công ty đại chúng chỉ được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nếu có lãi.

3. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, mở rộng phạm vi của giám định tư pháp

Thứ hai, bổ sung việc cấp, thu thẻ giám định viên tư pháp gắn với bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Thứ ba, Viện KSND tối cao có thêm phòng giám định kỹ thuật hình sự

Thứ tư, nới điều kiện mở Văn phòng giám định tư pháp

Thứ năm, thời hạn giám định tư pháp tối đa không quá 04 tháng    

Thứ sáu, thêm trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Thứ bảy, sửa đổi quy định về kết luận giám định theo hướng cụ thể hơn

4. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 có những mội dung mới đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, quy định về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên

Thứ hai, nhiệm kỳ của Hòa giải viên là 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (Điều 11).

Thứ ba, 07 trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thứ 4, vấn đề bảo mật thông tin

5. Luật Thanh niên 2020

Luật Thanh niên 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên vì thanh niên cũng là công dân Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đã được Hiến pháp quy định.

Thứ hai, xác định rõ 07 nguyên tắc để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của thanh niên

Thứ ba, lần đầu tiên quy định về Tháng thanh niên là vào tháng 3 hàng năm.

Thứ tư, quy định cụ thể về các chính sách của nhà nước đối với thanh niên trong 06 nhóm lĩnh vực:

Thứ năm, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các tổ chức thanh niên trong việc tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

6. Luật Đầu tư 2020

Luật Đầu tư 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Thứ hai, số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm còn 227.

Thứ ba, bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Thứ tư, thêm hình thức ưu đãi đầu tư.

Thứ năm, nhiều điểm mới về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt;

Thứ sáu, sẽ ban hành Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài.

Thứ bảy, chỉ còn 4 trường hợp NĐT không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

7. Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng.

Thứ hai, thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.

Thứ ba, rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021.

Thứ tư, thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước.

8. Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, 09 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

Thứ hai, rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày

Thứ ba, xây nhà ở tại nông thôn từ 7 tầng trở lên phải xin giấy phép

Thứ tư, sửa quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ năm, quy định nhiều điểm mới về giấy phép xây dựng

9. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 có một số nội dung đáng chú ý như bổ sung thêm văn bản quy phạm pháp luật vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; sửa quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật…

10. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, Thu hẹp các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP

Theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 thì lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP đã thu hẹp chỉ còn 5 lĩnh vực sau:

(1) Giao thông vận tải;

(2) Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực;

(3) Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải;

(4) Y tế; giáo dục - đào tạo;

(5) Hạ tầng công nghệ thông tin.

Thứ hai, Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT từ 2021

Thứ ba, Quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư

Nếu như Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn chỉ dẫn chiếu việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, các hình thức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng trong đầu tư theo phương thức PPP như sau:

- Đấu thầu rộng rãi

- Đàm phán cạnh tranh

- Chỉ định nhà đầu tư

- Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

11. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, quy định hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Thứ hai, 07 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội từ 01/01/202


Nguồn: Thư viện pháp luật


Xem thêm:

>>4 Chính Sách Nổi Bật Có Hiệu Lực Từ Tháng 12/2020<<
>>Thay Đổi 07 Loại Giấy Tờ Có Lợi Cho Công Dân<<social