• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

 

1. Công ty có thể ủy quyền cho công ty khác hay không?
Ủy quyền là việc bên ủy quyền giao cho bên nhận ủy quyền thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp.

Ủy quyền được xem là một trong các hình thức đại diện. Khoản 1 Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Theo đó, một công ty có thể uỷ quyền cho công ty khác xác lập, thực hiện các giao dịch (Uỷ quyền giữa pháp nhân và pháp nhân).

Bên cạnh đó, Điều 141 Luật thương mại 2005 quy định:

Điều 141. Đại diện cho thương nhân

1. Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.

Theo đó, đại diện cho thương nhân là một dạng của đại diện theo ủy quyền được thực hiện trong hoạt động thương mại.

2. Thủ tục uỷ quyền giữa hai công ty
Hiện nay, để thực hiện ủy quyền, có thể lựa chọn giữa làm Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền

Điều 562 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 562. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng ủy quyền quy định rõ ràng về nghĩa vụ của bên được ủy quyền, và nếu có thiệt hại thì phải bồi thường nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

Cũng theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, Hợp đồng uỷ quyền không phải công chứng. Tuy nhiên, để giao dịch uỷ quyền có hiệu lực pháp luật, người đại diện theo pháp luật của công ty phải là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng uỷ quyền giữa các công ty với nhau.

Hợp đồng đại diện

Theo quy định của pháp luật tại Điều 142 Luật thương mại 2005, Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Trong đó, các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm: điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Giấy ủy quyền

Hiện nay, không có văn bản nào chính thức ghi nhận khái niệm giấy ủy quyền mà chỉ được nhắc đến rải rác trong các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, cũng không có văn bản pháp luật nào quy định tập trung về hình thức của giấy ủy quyền mà chỉ là những quy định đơn lẻ.

Có thể hiểu, Giấy ủy quyền là một hình thức đại diện ủy quyền do chủ thể bằng hành vi pháp lý đơn phương thực hiện, trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại Giấy ủy quyền.

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2015;

Luật thương mại 2005.

social