• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ... Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính:


1. Quy định về hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu:
"a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT. "
- Theo quy định về Luật Thương mại thì những hàng hóa dùng làm khuyến mãi,quảng cáo, hàng mẫu phải đăng ký với sở Công Thương (Cục xúc tiến Thương mại).

2. Quy định về thuế GTGT hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu:
Theo khoản 5 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
"5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho."

Kết luận:
- Hàng dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải được đăng ký với Sở Công Thương.
- Khi xuất hàng phải lập hóa đơn, trên hóa đơn phải ghi rõ: Tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu... Giá tính thuế bằng 0


Lưu ý: Hàng khuyến mãi - Hàng cho biếu tặng -> Các bạn có thể nghĩ là như nhau -> Nhưng khi viết hóa đơn sẽ khác nhau hoàn toàn nhé.
- Hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu (đăng ký với sở Công thương, cục xúc tiến thương mại) -> Khi xuất hóa đơn giá tính thuế = 0 (Nếu không đăng ký sẽ phải xuất hóa đơn và kê khai như hàng cho biếu tặng)
- Hàng cho biếu tặng khách hàng, nhân viên (Không phải đăng ký với sở Công thương, cục xúc tiến thương mại) -> Khi xuất hóa đơn phải ghi giá bán và có thuế GTGT.
-----------------------------------------------------------------------------
Nguồn: Kế toán Thiên Ưng

social