• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
Cấu trúc công ty là gì?
Cấu trúc công ty (hay còn gọi là cơ cấu tổ chức công ty) là việc bố trí, sắp xếp nhân sự công ty theo những bộ phận chức năng (kế toán, kinh doanh, nhân sự …) và phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong tổ chức đó nhằm đạt đựơc mục tiêu chung của công ty đề ra.

Tái cấu trúc công ty là gì?

Tái cấu trúc công ty là việc khảo sát, đánh giá lại cấu trúc hiện tại và đề xuất giải pháp cho mô hình cấu trúc mới. Việc tái cấu trúc có thể làm thay đổi hoàn toàn bộ máy hoặc chỉ làm thay đổi một phần.

Thực trạng?

Hầu hết, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các “doanh nghiệp gia đình”, cấu trúc công ty được hình thành một cách tự phát, thiếu khoa học, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân không rõ ràng, chồng chéo, tính chuyên môn hoá không cao.

Hệ quả?
Một công ty chưa thiết lập đựơc một cấu trúc hợp lý có thể dẫn đến các hệ quả sau:
- Không khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của công ty.
- Khó xác định trách nhiệm khi có thiệt hại xảy ra.
- Khó phát triển mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
- Không thu hút và giữ chân được nhân tài.
- Rủi ro tiềm tàng trong sản xuất kinh doanh sẽ rất cao.

Công việc tư vấn?
1. Tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản:
- Khảo sát, đánh giá mô hình cấu trúc hiện tại (hợp lý, bất hợp lý…).
- Thiết lập mô hình cấu trúc công ty mới.
- Xác định trách nhiệm quyền hạn của từng phòng ban, mô tả công việc cho từng cá nhân.
- Xây dựng hệ thống quản lý tổng thể (nội quy, quy định, quy chế, thủ tục, biểu mẫu..).
- Tập huấn triển khai.
- Vận hành và duy trì vận hành hệ thống quản lý mới.
2. Tái cấu trúc doanh nghiệp chuyên sâu:
Bao gồm công việc của tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản, cộng thêm:
- Tái thiết lập chính sách quản trị hành chính, nhân sự chuyên sâu.
- Tái thiết lập chính sách quản trị chiến lược tiếp thị, kinh doanh.
- Tái thiết lập chính sách quản trị cung ứng.
- Tái thiết lập quản trị sản xuất, kỹ thuật.
- Tái thiết lập chính sách quản trị kế toán, tài chính.
- Tái thiết lập các chính sách quản trị khác.

Dịch vụ tái cấu trúc toàn diện của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp:


– Xác định lại chiến lược kinh doanh của Công ty: Chúng tôi sẽ giúp quý công ty nắm bắt lại thế mạnh, tầm nhìn, và tận dụng thị trường hiện tại. Để thực hiện được điều này, chúng tôi sẽ tư vấn quý công ty sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của danh mục đầu tư để đưa ra các phương án thoái vốn đối với dự án không mang tính chiến lược. Qua đó, tạo động lực để quý công ty củng cố ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự để tất cả cùng đi đúng hướng.

– Sắp xếp lại danh mục đầu tư hiện tại: Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý công ty thiết lập lại trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc thiết lập chuỗi kinh doanh rõ ràng và có hoạt động bổ trợ. Bằng cách này, các chuỗi kinh doanh có hoạt động bổ trợ sẽ được tập hợp thành một nhóm dưới sự quản lý của cùng một đội ngũ lãnh đạo, để quý công ty có thể tận dụng nhân tài của quý công ty, và nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin cũng như thông lệ tốt nhất. Qua đó, cũng giúp quý công ty nâng cao khả năng kiểm soát khi doanh nghiệp đã được tái cấu trúc thành công và dễ quản lý

– Tái cấu trúc nợ: Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý công ty hợp nhất và sắp xếp lại cơ cấu nợ hiện tại của quý công ty, giảm gánh nặng về nợ, và hoàn thiện các điều khoản tài chính chung liên quan đến cấu trúc nợ

– Cải thiện quy trình hoạt động: Chúng tôi sẽ giúp quý công ty cải thiện, làm tinh gọn hệ thống và quy trình hoạt động để nâng cao hiệu quả quản lý.

– Nhân sự: Chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty sắp xếp đúng người vào đúng vị trí trong tổ chức nhằm đạt được chiến lược của quý công ty, bằng các chính sách nhân sự, lương thưởng và đào tạo hiệu quả. Chúng tôi còn giúp quý công ty cải thiện cách thức thu hút và giữ nhân tài trong tương lai khi doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển.

– Sắp xếp lại các dịch vụ hỗ trợ của quý công ty: Chúng tôi có thể giúp quý công ty sắp xếp lại, tập hợp các hoạt động hỗ trợ của quý công ty, ví dụ Nhân sự, Công nghệ Thông tin và Tài chính, thành hệ thống dịch vụ dùng chung, phục vụ cho cấu trúc công ty mới. Qua đó, đảm bảo quý công ty có hệ thống dịch vụ hoạt động nhất quán, hiệu quả cao với chi phí thấp.

– Quản lý thay đổi: Việc thay đổi tầm nhìn mới đòi hỏi có sự hỗ trợ, quyết đoán, và nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của quý công ty. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty thực hiện các thay đổi trong đó tạo được sự hưởng ứng của đội ngũ nhân sự của công ty. Điều đó sẽ đảm bảo sự thay đổi diễn ra nhanh chóng, bền vững mà không phá vỡ hệ thống hoạt động

Hãy liên hệ với chúng tôi để quý doanh nghiệp được hỗ trợ tốt nhất!

social