• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

Cổ Phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại chứng khoán được xác định dưới dạng văn bản (chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành) hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty.

Trái Phiếu là gì?

Trái phiếu là một loại chứng khoán phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận nghĩa vụ trả nợ (bao gồm cả vốn gốc và lãi) của công ty phát hành trái phiếu với người sở hữu trái phiếu.

Điểm giống nhau

 • Trái phiếu và cổ phiếu đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành;
 • Đều được thể hiện dưới hình thức chứng chủ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử;
 • Đều là phương tiện thu hút vốn của nhà phát hành;
 • Đều có thể trao đổi, mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, thừa kế;
 • Cổ phiếu và trái phiếu đều có mệnh giá được ghi trên bề mặt cổ phiếu/trái phiếu;
 • Lợi tức của cổ phiếu và trái phiếu được trả theo một mức cố định.
 • Trong nội dung của cổ phiếu và trái phiếu đều có ghi:
 • Tên, trụ sở chính của công ty phát hành;
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD;
 • Ngày phát hành;
 • Tên của người sở hữu (cổ đông).

Điểm khác nhau

Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau ở những điểm cơ bản sau :


Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật Chứng khoán năm 2019.


Xem thêm

>> Phân Biệt Công Chứng Và Chứng Thực <<

>> SIÊU KHUYẾN MÃI THÁNG 9/2020 **<<social