• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Khái niệm báo cáo tài chính là gì?
Báo cáo tài chính (BCTC) là những báo cáo được tổng hợp để doanh nghiệp có thể xem lại tình hình tài sản, vốn cũng như nợ phải trả trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Có 2 loại BCTC là BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất. Một báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế phải đầy đủ và đúng yêu cầu của cơ quan thuế.

Dựa vào BCTC, doanh nghiệp sẽ đưa ra những hướng đi trong tương lai tốt hơn để giúp doanh nghiệp phát triển hơn và có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số cho công ty. Vậy báo cáo tài chính gồm những gì? Bạn có thể xem tiếp phần sau đây.

1 bộ báo cáo tài chính gồm những gì?
Các mẫu, nội dung BCTC được nhà nước quy định chặt chẽ. BCTC không chỉ quan trọng với doanh nghiệp mà còn với cơ quan nhà nước và các đối tác. Vậy bộ báo cáo tài chính 2020 gồm những báo cáo nào? 

Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 200
Tại điều 100 trong thông tư này có quy định bộ báo cáo tài chính cho doanh nghiệp bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN)
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ bao gồm:

+ Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B01a-DN).

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số B02a- DN).

+ BC lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B03a-DN).

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số B09a-DN).

Chú ý khi lập BCTC:
Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào, thuộc thành phần kinh tế nào điều cũng phải lập và trình bày BCTC.
Nếu có nhu cầu khác trong công tác quản lý, doanh nghiệp có thiết kế và lập thêm các báo cáo cần thiết.
Nếu trong báo cáo có những phần doanh nghiệp không có số liệu thì có thể bỏ trống. Đồng thời đánh lại số cho các dòng có thông tin liên tục.
Công ty/tổng công ty có đơn vị trực thuộc: Cần lập báo cáo tài chính hợp nhất cuối kỳ.
Tổng công ty/doanh nghiệp nhà nước mà có đơn vị kế toán trực thuộc: lập BCTC hợp nhất giữa niên độ
Công ty mẹ và tập đoàn: lập BCTC hợp nhất giữa và cuối niên độ.
Các công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước
Cứ 3 tháng công ty đại chúng cần lập BCTC dạng đầy đủ để công khai trên phương tiện đại chúng. Đồng thời các nhà phân tích của DN có nhiệm vụ cập nhật lại mô hình và sửa đổi khuyến nghị cho từng cổ phiếu. Như vậy khi này các nhà đầu tư sẽ xem xét lại tình hình của công ty mình đầu tư, ra quyết định việc mua bán cổ phần sẽ thế nào. Và thời điểm này gọi là mùa báo cáo.

Các công ty tư nhân
Theo quy định, ít nhất công ty tư nhân cần lập báo cáo tài chính 1 năm 1 lần. Trong trường hợp cần thiết, DN có thể linh hoạt. Và thông tin của BCTC có thể được cổ đông, các thành viên của Hội đồng quản trị và đối tác, chủ nợ xem xét.


Nguồn: Sưu tầm

social