• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Sau đây là một số thắc mắc về gia hạn nộp thuế năm 2023 tại Nghị định 12/2023:

Câu hỏi 1: Có phải nếu đơn vị không thuộc diện doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì phải có hoạt động theo ngành nghề tại Nghị định 12/2023 của Chính phủ mới được gia hạn thuế?

Trả lời: Căn cứ Điều 3 của Nghị định 12/2023 quy định đối tượng được gia hạn nộp thuế 2023, theo đó: nếu đơn vị không thuộc diện doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì phải có hoạt động theo ngành nghề được quy định cụ thể theo khoản 1, 2, 3 của Điều 3 của Nghị định 12/2023.

Câu hỏi 2: Nếu đơn vị hoạt động nhiều ngành nghề, trong đó có ngành nghề thuộc diện gia hạn thuế nhưng tỉ trọng doanh thu của ngành nghề thuộc diện gia hạn thuế rất thấp thì có được gia hạn nộp thuế toàn bộ doanh thu không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định 12/2023 thì:

Nếu đơn vị hoạt động nhiều ngành nghề, trong đó có ngành nghề thuộc diện gia hạn nộp thuế nhưng tỉ trọng doanh thu của ngành nghề thuộc diện gia hạn nộp thuế rất thấp thì cũng được gia hạn nộp thuế phát sinh có liên quan theo quy định tại Nghị định 12/2023.

Câu hỏi 3: Năm 2023 doanh nghiệp không phát sinh doanh thu thuộc ngành nghề được gia hạn thuế, nhưng năm 2022 lại phát sinh doanh thu thuộc ngành nghề gia hạn thuế. Vậy có thuộc diện gia hạn nộp thuế 2023 không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 12/2023 thì:

Nếu năm 2023 doanh nghiệp không phát sinh doanh thu thuộc ngành nghề được gia hạn thuế, nhưng năm 2022 có phát sinh doanh thu thuộc ngành nghề gia hạn thuế (hoặc ngược lại) thì thuộc diện gia hạn nộp thuế 2023.

Câu hỏi 4: Về thủ tục gia hạn tiền thuê đất, ngoài Giấy đề nghị gia hạn có phải nộp bản sao quyết định hoặc hợp đồng thuê đất không? Cơ quan thuế có ra thông bảo hay quyết định V/v chấp nhận gia hạn nộp thuế 2023 không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định 12/2023 thì:

Về thủ tục gia hạn tiền thuê đất, ngoài Giấy đề nghị gia hạn, người nộp thuế không nộp bản sao quyết định hoặc hợp đồng thuê đất. Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 12 thì Cơ quan thuế cũng không ra thông báo V/v chấp nhận gia hạn nộp thuế 2023.

Câu hỏi 5: Nếu đến ngày 30/9/2023 đơn vị mới nộp Giấy đề nghị gia hạn thì đơn vị có được gia hạn nộp thuế phát sinh của kỳ khai thuế trước đó không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định 12/2023 thì: Nếu đến ngày 30/9/2023 đơn vị mới nộp Giấy đề nghị gia hạn thì: đơn vị vẫn được gia hạn nộp thuế của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị.

Câu 6: Có phải nộp Giấy đề nghị gia hạn cho từng kỳ tính thuế không?

Trả lời: Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 12/2023 thì người nộp thuế chỉ cần nộp một lần Giấy đề nghị gia hạn cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Tiếp tục cập nhật...

 

Gia hạn thuế

Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn nộp thuế có hiệu lực đến ngày nào?

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 12/2023/NĐ-CP thì Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Thời hạn nộp thuế GTGT 2023 sau khi được gia hạn thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 12/2023/NĐ-CP, các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

 

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/10/ 2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/11/ 2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/12 /2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý I năm 2023 chậm nhất là ngày 31/10/2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II năm 2023 chậm nhất là ngày 31/12/2023.

Theo TVPL

social