• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

Quy định mới về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

Ngày 24/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi nhiều quy định quan trọng tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự..., trong đó có nhiều quy định mới, đơn cử như:

1. Quy định mới về điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ

 • Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 56/2023/NĐ-CP thì ngoài điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đáp ứng điều kiện sau đây:
 • Trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh, người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi:
 • Chống người thi hành công vụ;
 • Gây rối trật tự công cộng;
 • Cố ý gây thương tích;
 • Cho vay lãi nặng;
 • Đánh bạc;
 • Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc;
 • Trộm cắp tài sản;
 • Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
 • Chiếm giữ trái phép tài sản.
 • Như vậy, so với quy định hiện hành thì quy định mới không còn yêu cầu người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp, hộ kinh doanh kinh doanh ngành nghề cầm đồ cần đảm bảo điều kiện như trên và thực hiện đúng thủ tục đăng ký kinh doanh để hợp pháp đi vào hoạt động kinh doanh trên thị trường

2. Kinh doanh cầm đồ cần xin những giấy phép gì.

Bước 1: Đăng ký kinh doanh bằng hình thức thành lập Hộ kinh doanh hoặc Thành lập Công ty (Yêu cầu phải thoả điều kiện nêu trên)

Bước 2: Xin Giấy xác nhận Biên bản PCCC cho cơ sở

Bước 3: Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tự.

3. Quy định mới về hình thức nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị định 56/2023/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

 • Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

4. Công an cấp xã được cấp GCN đủ điều kiện về an ninh trật tự

Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Nghị định 56/2023/NĐ-CP thì công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh, bao gồm:

 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng;
 • Cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh.

5. Quy định mới về Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định 56/2023/NĐ-CP thì GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và có giá trị pháp lý tương đương, nếu cơ sở kinh doanh có yêu cầu thì cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử khi Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

6. Sửa đổi thủ tục nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự từ ngày 15/8/2023

Theo đó, tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi điểm d khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 5, khoản 6 vào Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về thủ tục nộp hồ sơ và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Theo đó, thủ tục nộp hồ sơ và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP) như sau:

- Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ:

 • Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại các Điều 19, 20, 21 và Điều 22 Nghị định 96/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP);
 • Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc một cơ sở kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp một Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các ngành, nghề đó;
 • Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì mỗi cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho từng cơ sở kinh doanh;
 • Đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính mà không thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Công an quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP) thì:
 • Nộp hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền nơi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc đặt địa điểm kinh doanh để có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và trực tiếp quản lý.

- Hình thức nộp hồ sơ:

Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

 • Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

- Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định như sau:

+ Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại các Điều 19, 20 và các khoản 2, 3, 4 Điều 22 Nghị định 96/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP);

+ Không quá 04 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại quy định tại Điều 21 và khoản 1 Điều 22 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

 • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.
 • Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
 • Các cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Điều 19, Điều 20 và khoản 1 Điều 21 Nghị định 96/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP) thì:
 • Không phải nộp các tài liệu quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 19; khoản 4 Điều 20 và các điểm b, c khoản 1 Điều 21 Nghị định 96/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP) khi các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin về các tài liệu nêu trên trên môi trường điện tử.
 • Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm công bố thủ tục hành chính cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin trên môi trường điện tử.

* Lưu ý: Phần chữ được in nghiêng là phần quy định được sửa đổi và bổ sung tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP.

7. Lời kết

Trên đây, HTDNV Group đã cung cấp cho các bạn những thông tin về "Quy định mới về việc Giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tự".
Vì giới hạn bài viết nên không thể giải thích hết những băn khoăn của khách hàng. Nếu quý doanh nghiệp có những thắc mắc cần được giải đáp chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline của HTDNV Group 0909 206 247 để được tư vấn.
Hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây để nhận được các ưu đãi tốt nhất và nhanh chóng nhất:

HTDNV GROUP - UY TÍN - TỐI ƯU - TIẾT KIỆM

 

 

 

 
social