Dịch vụ Kế toán nội bộ
  • Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Dịch vụ Kế toán nội bộ

Chọn màu sắc, số lượng sản phẩm:

Default Title 0₫ Số lượng:
0đ

0đ

Mua ngay

Đặc điểm nổi bật

Thực hiện công tác Kế toán nội bộ của Đơn vị theo các Quy định hiện hành của Luật thuế, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đồng thời phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế và theo yêu cầu quản lý riêng của Chủ doanh nghiệp, bao gồm các nội dung sau:+ Hỗ trợ thiết lập các nền tảng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Kế toán nội bộ: phần mềm Kế toán, máy tính, máy in+ Xây dựng Quy trình nghiệp vụ nội bộ tại Đơn vị và hướng dẫn cho các Cá nhân/Bộ phận liên quan cùng phối hợp thực hiện+ Ghi chép sổ sách, hạch toán, báo cáo hàng tháng, hàng quý và lập Báo cáo tài chính năm+ Hỗ trợ tư vấn quản lý kế toán nội bộ

Điều kiện sử dụng

Thông tin chi tiết

Thực hiện công tác Kế toán nội bộ của Đơn vị theo các Quy định hiện hành của Luật thuế, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đồng thời phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế và theo yêu cầu quản lý riêng của Chủ doanh nghiệp, bao gồm các nội dung sau:

+ Hỗ trợ thiết lập các nền tảng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Kế toán nội bộ: phần mềm Kế toán, máy tính, máy in
+ Xây dựng Quy trình nghiệp vụ nội bộ tại Đơn vị và hướng dẫn cho các Cá nhân/Bộ phận liên quan cùng phối hợp thực hiện
+ Ghi chép sổ sách, hạch toán, báo cáo hàng tháng, hàng quý và lập Báo cáo tài chính năm
+ Hỗ trợ tư vấn quản lý kế toán nội bộ

Nhận xét & thảo luận

social