• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Nghị định 41/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2022 đã sửa đổi lại một số quy định về thủ tục xuất hóa đơn khi được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Vậy cơ sở kinh doanh xuất hóa đơn khi được giảm thuế cần lưu ý những gì? 

1. Đối tượng được giảm thuế Giá trị gia tăng

Đối tượng được giảm thuế Giá trị gia tăng (GTGT) được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP là cơ sở kinh doanh khi thực hiện xuất hóa đơn đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin (chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

2. Mức giảm thuế GTGT

- Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá GTGT theo phương pháp khấu trừ: mức thuế suất được giảm từ 10% xuống 8% (điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP);

- Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu (phương pháp trực tiếp): được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn (điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

Lưu ý: Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ nói trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại ngoại trừ mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

3. Cách xuất hóa đơn thuế GTGT 8% với cơ sở kinh doanh thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

3.1. Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT xuống mức 8% đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được thực hiện như sau:

- Cơ sở kinh doanh khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”tiền thuế GTGTtổng số tiền người mua phải thanh toán.

- Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

Lưu ý: Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP đã thay thế quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT bằng quy định phải ghi rõ thuế suất của từng loại hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau.

Như vậy, thay vì phải lập riêng 02 hóa đơn: 01 hóa đơn ghi hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất được giảm là 8% và 01 hóa đơn ghi các thuế suất không được giảm (5%, 10%) thì kể từ ngày 20/06/2022, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được quyền ghi các loại hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế và không được giảm thuế trên cùng 01 hóa đơn nhưng ghi rõ thuế suất của từng loại hàng hóa, dịch vụ đó.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 3 Nghị định 41/2022/NĐ-CP cũng quy định trường hợp từ 01/02/2022 đến 20/6/2022 (thời gian mà Nghị định này chưa có hiệu lực), cơ sở kinh doanh không xuất riêng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP mà xuất chung trong cùng một hóa đơn nhưng có ghi rõ thuế suất của từng loại hàng hóa, dịch vụ thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

3.2. Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu (phương pháp trực tiếp)

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT xuống mức 8% đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được thực hiện như sau:

- Cơ sở kinh doanh khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm …(số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Lưu ý: Cơ sở kinh doanh khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm (Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP).

Căn cứ pháp lý

- Luật Thuế giá trị gia tăng 2008;

- Nghị định 15/2022/NĐ-CP;

- Nghị định 41/2022/NĐ-CP.

 

social