• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Mã số thuế doanh nghiệp là dãy kí tự gồm 10 số được cấp riêng cho mỗi doanh nghiệp. Thể hiện tính riêng biệt của một pháp nhân, tương tự giống chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của cá nhân. Vậy sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, công ty có phải thay đổi mã số thuế hay không?

 Mã số doanh nghiệp và mã số thuế doanh nghiệp chính là một 

Theo Khoản 1 Điều 30 Luật doanh nghiệp 2014 thì mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất. Mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.

 Mỗi doanh nghiệp chỉ có duy nhất một mã số thuế 

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC thì mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động.

Như vậy, mã số thuế doanh nghiệp gắn liền với mỗi doanh nghiệp, chỉ khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số này mới chấm dứt hiệu lực.

Do đó, đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì mã không đổi mã số doanh nghiệp.

Các trường hợp mã số doanh nghiệp bị mất hiệu lực bao gồm:
  + Doanh nghiệp giải thể;
  + Doanh nghiệp bị chia trong trường hợp chia lại doanh nghiệp;
  + Doanh nghiệp bị sáp nhập trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp;
  + Doanh nghiệp hợp nhất trong khi hợp nhất doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết liên quan:

>> click xem 9 Trường Hợp Không Được Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng <<

>> Quy Định Treo Biển Hiệu Mới Nhất 2020 <<


social