• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Bộ KH&ĐT ban hành Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT.

Cụ thể Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 15/10/2020).  

Theo đó, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định mới thì không phải khai trình việc sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014, không phải đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 6và khoản 2 Điều 8 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP nêu trên, mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Kể từ ngày 15/10/2020, doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định này để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 05 mẫu Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp nên thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp cũng được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Đối với thủ tục thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân: Sử dụng mẫu Giấy đề nghị thành lập theo Phụ lục I-1, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP
- Đối với thủ tục thực hiện đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: Sử dụng mẫu Giấy đề nghị thành lập theo Phụ lục I-2, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP
- Đối với thủ tục thực hiện đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên: Sử dụng mẫu Giấy đề nghị thành lập theo Phụ lục I-3, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP
- Đối với thủ tục thực hiện đăng ký thành lập công ty cổ phần: Sử dụng mẫu Giấy đề nghị thành lập theo Phụ lục I-4, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP
- Đối với thủ tục thực hiện đăng ký thành lập công ty hợp danh: Sử dụng mẫu Giấy đề nghị thành lập theo Phụ lục I-5, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP


 Xem thêm:

>> Hướng Dẫn Xử Lý Tiền Thuế Nộp Thừa Vào Ngân Sách Nhà Nước <<

>> KINH NGHIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (Phần 2) <<

social