• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

 

Mức trợ cấp một lần cho lao động nam khi vợ sinh con trước ngày 01/7/2023 là 2.980.000 đồng và từ ngày 01/7/2023 là 3.600.000 đồng cho mỗi con.

Chính sách trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi là một trong những chính sách quan trọng trong chế độ thai sản dành cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Căn cứ quy định nêu trên thì có thể thấy lao động nam có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con nếu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc lao động nam nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi. Mức trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức trợ cấp một lần cho lao động nam khi vợ sinh con năm 2023 là bao nhiêu?

Mức lương cơ sở sẽ được làm căn cứ tính mức trợ cấp một lần cho lao động nam khi vợ sinh con.

Theo đó mức lương cơ sở hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2022 thì từ ngày 01/7/2023 thực hiện:

- Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng;

- Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp;

- Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng.

Do đó, mức trợ cấp một lần cho lao động nam khi vợ sinh con năm 2023 cụ thể như sau:

- Trường hợp sinh con trước ngày 01/7/2023 thì lao động nam được trợ cấp 1 lần bằng 2.980.000 đồng nếu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Trường hợp sinh con từ ngày 01/7/2023 thì lao động nam được trợ cấp 1 lần bằng 3.600.000 đồng nếu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Vợ sinh chồng được nghỉ mấy ngày 2023?

Hiện nay, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc;

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Mức hưởng chế độ thai sản một ngày đối với lao động nam sẽ được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Tuy nhiên, lao động nam chỉ được giải quyết chế độ nghỉ nêu trên trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Do đó, người lao động cần lưu ý để đảm bảo quyền lợi cho chính mình.

Nguồn: Thư viện Pháp Luật

social