• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, việc tuân thủ các quy định về kế toán và tài chính trở nên vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Báo cáo tài chính quý là một phần không thể thiếu trong chuỗi hoạt động kế toán, đặc biệt là báo cáo tài chính quý 2/2024. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hạn nộp báo cáo tài chính cho quý 2 năm 2024, giúp doanh nghiệp lên kế hoạch và thực hiện đúng hạn.

I. Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại Luật Kế toán 2015 và các quy định liên quan, báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Báo cáo này phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Nội dung công khai báo cáo tài chính bao gồm:

 1. Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước: Công khai thông tin thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 2015.

 2. Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước: Công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.

 3. Đơn vị kế toán sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân: Công khai mục đích huy động và sử dụng các khoản đóng góp, đối tượng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

 4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh: Công khai các nội dung sau đây:

  • Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

  • Kết quả hoạt động kinh doanh.

  • Trích lập và sử dụng các quỹ.

  • Thu nhập của người lao động.

  • Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

 5. Báo cáo tài chính kiểm toán: Nếu đơn vị kế toán phải kiểm toán khi công khai, phải kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán.

II. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2024:

Thời hạn nộp báo cáo tài chính phụ thuộc vào loại hình và quy mô doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp nhà nước:

  • Nộp báo cáo tài chính năm: Chậm nhất là 30 ngày sau kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ hoặc Tổng công ty nhà nước, thời hạn là 90 ngày.

 • Doanh nghiệp khác:

  • Nộp báo cáo tài chính năm: Chậm nhất là 30 ngày sau kết thúc kỳ kế toán năm đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Đối với các loại hình doanh nghiệp khác, thời hạn cũng là 90 ngày.

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

  • Lập và gửi báo cáo tài chính năm: Chậm nhất là 90 ngày sau kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

1. Thời Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính Quý 2/2024

Theo quy định của Bộ Tài chính và các hướng dẫn liên quan, thời hạn nộp báo cáo tài chính quý 2 cho năm 2024 là chậm nhất 20 ngày kể từ khi kết thúc quý. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp cần hoàn thành và gửi báo cáo tài chính của mình cho các cơ quan thẩm quyền trước ngày 20/7/2024.

2. Lưu Ý Khi Chuẩn Bị Báo Cáo Tài Chính

 • Chính xác và đầy đủ: Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu và thông tin trong báo cáo tài chính phải chính xác và đầy đủ, phản ánh trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 • Đúng quy định: Tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy định kế toán hiện hành.

 • Kiểm tra và xác minh: Nên có quy trình kiểm tra và xác minh nội bộ trước khi gửi báo cáo, để tránh sai sót có thể dẫn đến việc phải sửa đổi báo cáo sau khi đã nộp.

3. Tầm Quan Trọng Của Việc Nộp Báo Cáo Đúng Hạn

Nộp báo cáo tài chính đúng hạn không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật mà còn hỗ trợ trong việc đánh giá tình hình kinh doanh, quản lý rủi ro và lập kế hoạch phát triển bền vững. Việc chậm trễ có thể dẫn đến các rủi ro pháp lý, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuân thủ hạn nộp báo cáo tài chính quý 2/2024 không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn về tài chính và pháp lý. Mọi doanh nghiệp nên chủ động chuẩn bị và hoàn thiện báo cáo tài chính đúng thời hạn đã đề ra để đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

 
social