• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Tài chính doanh nghiệp là gì ?

Tài chính doanh nghiệp là một khâu của hệ thống tài chính trong nền kinh tế, là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền vớ
đời của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ.

* Trong các doanh nghiệp, có những quan hệ tài chính sau:
- Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước, thể hiện qua việc Nhà nước cung cấp vốn cho các doanh nghiệp hoạt động (đối vớidoanh nghiệp Nhà nước) và các doanh nghiệp có nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước như nộp các khoản thuế, lệ phí,..
- Quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khác như quan hệ về mặt thanh toán trong việc cho vay vốn, đầu tư vốn, mua bán tài sản, vật tư, hàng hóa, dịch vụ khác.
- Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp, được thể hiện qua việc thanh toán tiền lương, tiền công và thực hiện các khoản tiền thưởng phạt với người lao động trong doanh nghiệp, quan hệ thanh toán giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, trong việc phân phối lợi sau thuế của doanh nghiệp, việc phân chia lợi tức cho các cổ đông, việc hình thành cá quỹ doanh nghiệp,..
=> Tài chính doanh nghiệp là quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp nhằm góp phần đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp. Các hoạt động có liên quan đến việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.- Các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp hợp thành các hệ tài chính của doanh nghiệp. Tổ chức tốt các mối quan hệ tài chính trên cũng nhằm đạt tới mục tiêu hoạt động của doanh nghiiệp.

Quản trị tài chính nội bộ là gì ?

- Quản trị tài chính nội bộ là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đó là tối đa hóa lợi nhuận ở mức hiệu quả nhất, không ngừng làm tăng doanh thu doanh nghiệp, và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.


social