• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1/2023 vào thời gian nào? Có được gia hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1/2023 vào lễ 30/4 không?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ

1. Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ. Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

3. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

 

Theo như quy định nêu trên thì thời hạn chậm nhất để nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo của quy phát sinh việc sử dụng hóa đơn.

Theo đó, nếu như Quý 1/2023, doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Quý 1 chậm nhất là vào ngày 30/4/2023.

 

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

1. Bổ sung Điều 6a như sau:

“Điều 6a. Kết thúc thời hạn

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định này. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.”

Theo đó, nếu như ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ bị trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn này sẽ được dời sang ngày làm việc tiếp theo liền kề sao ngày nghỉ đó.

Mà theo quy định pháp luật thì ngày 30/4 là ngày nghỉ lễ, tuy nhiên đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì đây không phải là hồ sơ khai thuế. Do đó, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không được gia hạn thời hạn nộp do nghỉ lễ 30/4.

Vì thế, doanh nghiệp mặc dù nghỉ lễ 30/4 nhưng vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo đúng thời hạn, cụ thể là báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1/2023 phải được nộp chậm nhất là vào ngày 30/4/2023.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất hiện nay là mẫu nào?

Hiện nay, mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được thực hiện theo mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Có phải bắt buộc mọi doanh nghiệp đều phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Căn cứ vào Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1421/QĐ-BTC năm 2022 quy định như sau:

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

2.1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế, Hộ, cá nhân kinh doanh.

2.2. Cơ quan nhận báo cáo: Cục Thuế/Chi cục Thuế (Nhận qua cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế)

2.3. Tần suất thực hiện báo cáo: Theo quý

2.4. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hằng quý chỉ áp ụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế theo Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Nguồn: TVPL

 

social