• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

1 - ĐỊNH NGHĨA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP?

Theo Khoản 1 Điều 12 LDN 2020:” Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

2- TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

- Theo Khoản 1 Điều 13 LDN 2020 thì người đại pháp luật của doanh nghiệp phải có các trách nhiệm như sau:

  1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  2. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  3. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

- Theo khoản 2 Điều 13 LDN 2020 thì:” Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.”

 

3- AI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP KHÁC NHAU TẠI VIỆT NAM:

 

Các loại hình doanh nghiệp

Người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân (Khoản 3 Điều 190 LDN 2020)

Công ty hợp danh

Các thành viên hợp danh trong công ty (Khoản 6 Điều 185 LDN 2020)

Công ty TNHH 1 thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viênChủ tịch công ty hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc.

- Trường hợp Điều lệ công ty không quy định: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

(Khoản 3 Điều 79 LDN 2020)

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc.

- Trường hợp Điều lệ công ty không quy định: Chủ tịch Hội đồng thành viên

(Khoản 3 Điều 54 LDN 2020)

Công ty cổ phần

- Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc.

(Khoản 2 Điều 137 LDN 2020)

- Trường hợp Điều lệ chưa có quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

(Khoản 2 Điều 137 LDN 2020)

 

*Kết luận: Bài viết trên đã giải thích cho các bạn hiểu về người đại diện pháp luật là gì, trách nhiệm của họ đối với doanh nghiệp cũng như các đại diện pháp luật khác nhau từ những loại hình doanh nghiệp khác nhau tại Việt Nam theo Luật Doanh Nghiệp 2020. 

Nguồn: Sưu tầm

social