• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống; thực phẩm tiêu dùng; theo định kỳ hàng tháng; hoặc đột xuất; phía cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên phạm vi cả nước. Việc kiểm tra An toàn thực phẩm thường xuyên là một cách hiệu quả để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hoạt động xử lý thực phẩm kém và khả năng lây lan bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên phạm vi cả nước

 

1. Trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm

Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ quản lý ngành thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương theo quy định của Bộ quản lý ngành và sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm có các quyền và nghĩa  vụ sau đây trong kiểm tra an toàn thực phẩm:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

- Cảnh báo nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyết định của đoàn kiểm tra, hành vi của thành viên đoàn kiểm tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu; xác nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

- Ra quyết định xử lý chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn kiểm tra về việc tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh, niêm phong thực phẩm, tạm dừng việc quảng cáo đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Trong trường hợp kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm có liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều ngành hoặc địa phương, cơ quan chủ trì thực hiện kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan để thực hiện.

Hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm phải bảo đảm nguyên tắc:

- Khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử.

- Bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu, kết quả kiểm tra liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức.

- Không được sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, kết luận có liên quan.

2. Đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quyết định thành lập trên cơ sở chương trình, kế hoạch kiểm tra đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra đột xuất.

Trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm xuất trình các tài liệu liên quan và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; cung cấp bản sao các tài liệu quy định tại khoản này khi cần thiết.

- Lấy mẫu để kiểm nghiệm khi cần thiết.

- Niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, tạm dừng quảng cáo thực phẩm có nội dung không phù hợp trong quá trình kiểm tra trên thị trường và phải báo cáo cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trong thời hạn không quá 24 giờ, kể từ khi niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, tạm dừng quảng cáo.

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về điều kiện tương ứng có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

- Kiến nghị cơ quan quản lý an toàn thực phẩm xử lý theo thẩm quyền.

- Bảo đảm nguyên tắc kiểm tra này khi tiến hành kiểm tra.

- Báo cáo chính xác và kịp thời kết quả kiểm tra cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.

Trên đây là tư vấn của Hành trình Doanh nghiệp Việt về vấn đề “Hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm ″. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

social