• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Công ty có phải thực hiện thông báo khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán không?

Căn cứ tại điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP có quy định về xử phạt hành vi vi phạm của nhân viên kế toán như sau:

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;

b) Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;

c) Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;

d) Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

...

Và tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP có quy định về mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:

Mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

...

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 19; khoản 1, khoản 3 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 26; Điều 33; Điều 34; khoản 1, khoản 3 Điều 36; khoản 1 Điều 38; khoản 2, khoản 3 Điều 39; khoản 1, khoản 2 Điều 48; khoản 1 Điều 57; khoản 1, khoản 2 Điều 61; Điều 67 là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân

...

Như vậy, công ty phải thực hiện thông báo khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán theo quy định. Nếu có sự thay đổi mà không thông báo thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Công ty có phải thực hiện thông báo khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán không?

Thời gian bố trí người phụ trách kế toán khi chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng là bao lâu?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toán như sau:

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Như vậy, trường hợp công ty chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Có được bố trí con làm phụ trách kế toán khi có cha, mẹ làm kế toán trưởng không?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 52 Luật Kế toán 2015 có quy định về những người không được làm kế toán như sau:

Những người không được làm kế toán

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Như vậy, con đẻ, con nuôi của kế toán trưởng thì không được làm kế toán khi trong cùng một đơn vị kế toán.

Theo đó, công ty không được bố trí con làm phụ trách kế toán khi cha, mẹ đang làm kế toán trưởng, trừ những loại hình doanh nghiệp sau:

- Doanh nghiệp tư nhân

- Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

- Doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo TVPL

 

 

 

social