• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Mục đích của kế toán là tạo ra các báo cáo tài chính (BCTC) để những người sử dụng đưa ra các quyết định liên quan đến doanh nghiệp.
Một bộ các báo cáo tài chính thường gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo lãi lỗ), báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh các báo cáo tài chính.

1. Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán liệt kê tất cả tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty vào một thời điểm (ngày) cụ thể, thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm. Bảng cân đối này gồm 2 phần là tài sản và nguồn vốn.

Phần “tài sản” phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp vào thời điểm cuối kỳ kế toán, dưới tất cả hình thái và ở mọi giai đoạn của quá trình kinh doanh. Trong khi đó, phần “nguồn vốn” phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp đến cuối kỳ hạch toán.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả kinh doanh trình bày tóm lược các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí cho một kỳ cụ thể, như tháng, quý hay năm. Tài liệu này giống như một cuộn phim hay video về các hoạt động của đơn vị trong thời kỳ nhất định. Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo riêng rẽ. Trong đó, phần quan trọng nhất là thông tin kết quả kinh doanh của đơn vị - lợi nhuận (lãi/ lỗ) - được tính bằng phần doanh thu và thu nhập trừ đi chi phí. Nếu chi phí lớn hơn doanh thu và thu nhập, đơn vị sẽ bị lỗ.

3. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
Báo cáo này trình bày tóm lược sự thay đổi của vốn chủ sở hữu trong một kỳ nhất định, như tháng, quý hay năm. Vốn chủ sở hữu tăng phát sinh từ việc đầu tư của chủ sở hữu và lãi thuần tăng trong kỳ, còn vốn chủ sở hữu giảm do chủ sở hữu rút vốn hay từ lỗ thuần trong kỳ. Tổng số lãi/lỗ thuần sẽ được đưa ra trực tiếp từ báo cáo kết quả kinh doanh.

Các giao dịch góp vốn hay rút vốn của các chủ sở hữu doanh nghiệp không ảnh hưởng đến lãi, lỗ trong kỳ nên không ảnh hưởng đến báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng liên quan, ảnh hưởng đến báo cáo thay đổi trong vốn chủ sở hữu. Trong VAS (dịch vụ giá trị gia tăng), báo cáo này được trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. Còn trong IFRS (chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế), báo cáo này được tách riêng vì tính chất quan trọng đối với nhà đầu tư.

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đây là báo cáo các dòng tiền vào (thu) và ra (chi) trong một kỳ, được chia thành ba loại hoạt động: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ các hoạt động đầu tư và dòng tiền từ các hoạt động tài chính. Báo cáo này cho biết trong kỳ doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu tiền, đã sử dụng bao nhiêu tiền, tiền được tạo ra từ hoạt động nào và tiền được sử dụng vào hoạt động nào.

Nguồn: Sưu tầm

social